Skip to main content

Ναυτικές Διαφορές

Εξαιτίας της δραστηριοποίησης μέρους των εντολέων μας με δραστηριότητες του ναυτιλιακού κλάδου, όπως ναυτικά ατυχήματα, ζημίες σε μηχανές πλοίων, απαιτήσεις κατά ναυτικών εταιρειών κλπ η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί σε βάθος και με τον τομέα αυτό του δικαίου.